Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2534/95/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie oraz wydatkowania środków finansowych na ich zakup i wykonanie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/4 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w związku z uchwałą Nr 2250/88/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie, która została złożona przez Firmę: GM – GADŻETY, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, za cenę (z VAT) – 47.265,85 zł.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 47.265,85 zł (z VAT), na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmianami. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4210 – kwota 37.000 zł oraz § 4300 – 10.265,85 zł i pochodzą ze środków własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie zakupu i wykonania sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Magdalenę Flis – Lichotę, Dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieck

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.