Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2537/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów przyjęcia na Mazowszu delegacji z Prowincji Bas – Congo (Demokratyczna Republika Konga) w dniach 27 października – 1 listopada 2007 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 2223/86/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego, z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów przyjęcia na Mazowszu delegacji z Prowincji Bas – Congo (Demokratyczna Republika Konga) w dniach 27 października – 1 listopada 2007 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.