Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2539/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Elżbiecie Michalik, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, pełnomocnictwa do działania w imieniu Województwa Mazowieckiego, w zakresie związanym z działalnością statutową Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - na realizację wyjazdu na seminaria kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją umowy.

§ 2.

Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1, udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, przez Elżbietę Michalik, nie dłużej jednak niż do ostatecznego rozliczenia projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 2155/85/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.