Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2540/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2)), § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232 poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się w roku szkolnym 2007/2008 o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w zakładzie kształcenia nauczycieli prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zwaną dalej „komisją”.
2. Skład komisji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Przeznacza się kwotę do 240 zł na wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisji.
2. Środki na realizację zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 801, rozdziale 80195, § 4170 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

1. Ekspertów zasiadających w komisji zatrudnia się na podstawie umów zleceń.
2. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 1, upoważnia się Mirosława Krusiewicza, Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Zofię Dembską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojew

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369.

Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 137, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.