Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2543/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie przeznaczenia środków na organizację szkolenia dla kadry kierowniczej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwot:
1) do 10.000 zł na pokrycie kosztów szkolenia;
2) do 5.000 zł na pokrycie kosztów usługi cateringu
dla uczestników organizowanego w dniu 14 grudnia 2007 r. szkolenia kadry kierowniczej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Szczegółowe warunki realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w umowach.
3. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 2, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Młynarczyka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.