Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2545/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz świadczenia dodatkowego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od dnia 1 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 7 ust. 4, § 12, § 18 ust. 2, § 27, § 31 ust. 1 Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki – stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57, poz. 1286), zmienionej uchwałą Nr 103/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 3901) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dodatki: motywacyjny, funkcyjny, mieszkaniowy, za warunki pracy oraz świadczenie dodatkowe w wysokości i na czas określony w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.