Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2547/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 na usunięcie 12 drzew oraz powierzchni zakrzewionej rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, na wycięcie 12 sztuk następujących drzew , tj.:
1) wiąz o obwodzie pnia 66 cm i średnicy 21 cm,
2) wiąz o obwodzie pnia 91 cm i średnicy 29 cm,
3) wiąz o obwodzie pnia 91 cm i średnicy 29 cm,
4) brzoza o obwodzie pnia 94 cm i średnicy 30 cm,
5) wiąz o obwodzie pnia 169 cm i średnicy 54 cm,
6) klon o obwodzie pnia 182 cm i średnicy 58 cm,
7) klon o obwodzie pnia 103 cm i średnicy 33 cm,
8) jesion o obwodzie pnia 251 cm i średnicy 80 cm,
9) kasztanowiec o obwodzie pnia 235 cm i średnicy 75 cm,
10) wiąz o obwodzie pnia 85 cm i średnicy 27 cm,
11) wiąz o obwodzie pnia 69 cm i średnicy 22 cm,
12) wiąz o obwodzie pnia 66 cm i średnicy 21 cm,
znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 1/3, o powierzchni 13,8500 ha.

§ 2.

Uchwała ta stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew do właściwego organu administracji publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.