Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2549/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziorna na wynajęcie w trybie przetargu pomieszczeń w budynku głównym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziorna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późń. zm.1)), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2)) oraz § 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziorna na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia w drodze przetargu dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 33 m2 w budynku głównym, znajdującym się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziorna.
2. Zakres czynności, o których mowa w ust. 1, został określony w § 6 ust. 1- 8 i § 7 załącznika do uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, zostaną wynajęte z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

§ 2.

Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata oraz powinna zawierać zapisy określone w § 6 załącznika do uchwały nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227¸ poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.