Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2552/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wydatkowania kwoty 16.500.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do dotacji/rekompensaty za rok 2006 w związku z końcowym rozliczeniem umowy rocznej na realizację przewozów regionalnych przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)),w związku z uchwałą Nr 990/42/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 16.500.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do dotacji/rekompensaty za rok 2006 w związku z końcowym rozliczeniem umowy rocznej na realizację przewozów regionalnych przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., w związku z oświadczeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 990/42/07Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 grudnia 2007 r.

§ 2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854)– w dziale 600, rozdziale 60001, w § 2580 i pochodzą ze środków własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.