Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2554/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie aneksu nr 1 do umowy w sprawie określenia przeznaczenia i zasad rozliczania dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. IV Pułku Ułanów”.

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.2)), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 11 sierpnia 2006 r., zawartej z Gminą Piaseczno w sprawie określenia przeznaczenia i zasad rozliczania dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. IV Pułku Ułanów”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania aneksu nr 1, o którym mowa w § 1, upoważnia się Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Jana Bartosza, Zastępcę Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 4.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 150, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.