Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2556/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie nabycia oraz przyjęcia darowizny przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 724.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)), oraz § 5 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiących załącznik do uchwały Nr 152/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7411), § 3 i § 4 ust. 1 uchwały Nr 622/269/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia rokowań w sprawie warunków nabywania przez Województwo Mazowieckie nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania nieruchomości 3)- uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy sprzedaży przez Województwo Mazowieckie od Anny Kłos i Grzegorza Kłos nieruchomości położonej w obrębie Bielawa Gm. Konstancin - Jeziorna, oznaczonej numerem działki 107/2 o powierzchni 87 m2 i wartości 28.985 zł niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 724.
2. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy sprzedaży przez Województwo Mazowieckie od Marianny Golik, Zbigniewa Golik, Stanisława Golik oraz Joanny Dołęgowskiej nieruchomości położonej w obrębie Bielawa Gm. Konstancin - Jeziorna, oznaczonej numerem działki 91/2 o powierzchni 91 m2 i wartości 34.699 zł niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 724.
3. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy sprzedaży przez Województwo Mazowieckie od Jolanty Jurkowskiej, Małgorzaty Rabińskiej, Elżbiety Matyja nieruchomości położonej w obrębie Bielawa G

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984
3) Zmienionej uchwałą Nr 123/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 r., uchwałą Nr 171/07 z dnia 15 października 2007 r. oraz uchwałą 208/07 z dnia 26 listopada 2007 r.
4) Zmienionej uchwałą Nr 1904/77/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2007 r., uchwałą Nr 2167/85/07 z dnia 16 października 2007 r., uchwałą Nr .2397/93/07 z dnia 23 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr 2426/94/07 z 27 listopada 2007 r.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.