Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2558/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami.

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), uchwały Nr 98/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami 3)- uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1288/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami 4), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyznaje się dotację celową w kwocie 14.116.962 zł w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych dla gmin i powiatów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przyznaje się dotację celową w kwocie 9.687.560 zł w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla gmin i powiatów określonych w załączniku Nr 4 do uchwały.”;
2) w załączniku Nr 2 uchyla się poz. 59, 64, 125, 156, 189, 269;
3) w załączniku Nr 4 uchyla się poz. 15, 19, 162, 186.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984
3) Zmienionej uchwałą Nr 123/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 r., uchwałą Nr 171/07 z dnia 15 października 2007 r. oraz uchwałą ......../07 z dnia 26 listopada 2007 r.
4) Zmienionej uchwałą Nr 1904/77/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2007 r., uchwałą Nr 2167/85/07 z dnia 16 października 2007 r., uchwałą Nr .2397/93/07 z dnia 23 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr 2397/93/07 z 27 listopada 2007 r.”

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.