Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2560/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232 poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 98/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, z późn. zm.3)) oraz uchwałą Nr 951/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, z późn. zm.4)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D, zgodnie z postanowieniami przyjętymi w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 951/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami dla:
1) Gminy Chlewiska – w kwocie 68.600 zł na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego "Hubal" - remont obiektu”;
2) Gminy Grudusk – w kwocie 70.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Grudusku - etap II”;
3) Gminy Żuromin – w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie”;
4) Gminy Dzierzgowo– w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. „W

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
3) Zmienioną uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 123/07 z dnia 10 września 2007r., uchwałą Nr 171/07 z dnia 15 października 2007 r. oraz uchwałą Nr 2426/94/07 z dnia 26 listopada 2007r.
4) Zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1608/68/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Nr 1680/70/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. i Nr 1905/77/07 z dnia 18 września 2007 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar 54 kB , Liczba pobrań: 186, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.