Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2561/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi druku publikacji „Odnowa wsi na Mazowszu” oraz wydatkowania środków na jej zakup.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 2399/93/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi druku publikacji „Odnowa wsi na Mazowszu” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi druku publikacji „Odnowa wsi na Mazowszu” oraz wydatkowania środków na jej zakup, złożonej przez: Drukarnię Libra Print z siedzibą w Łomży, przy ul. Legionów 114/3, 18 – 400 Łomża za cenę 3.180,00 zł (z VAT) (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych).

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 3.180,00 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), – w dziale 010, rozdziale 01036, § 4300 pochodzi z dochodów własnych.

§ 3.

Do podpisania umowy w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych z logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Danielem Puławskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Drukarnia Libra Print –z siedzibą w Łomży, ul. Legionów 114/3, 18 – 400 Łomża, upoważnia się Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modern

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.