Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2562/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr 1843/76/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wykonawcy – Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kawęczynie; 96-516 Szymanów; za cenę (z VAT) – 81 700,00 zł.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 81.700 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01015, § 4300 i pochodzących z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług doświadczalnych w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.