Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2563/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajęciu zabudowanej powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją i obsługą stoiska na przygotowywanej przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji polskiej ekspozycji na targach Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2008 r. w Berlinie oraz w sprawie określenia zasad uczestnictwa współwystawców na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach Grüne Woche.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 103.650 zł na zakup usługi polegającej na wynajęciu zabudowanej powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją i obsługą stoiska na przygotowywanej przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji polskiej ekspozycji na targach Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2008 r. w Berlinie oraz w sprawie określenia zasad uczestnictwa współwystawców na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach Grüne Woche.
2. Szczegółowe warunki realizacji usługi wynajęcia zabudowanej powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją i obsługą stoiska, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Szczegółowe zasady uczestnictwa współwystawców na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w umowach.
4. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 2 i w ust. 3, upoważnia się Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zakup usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, roz

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.