Uchwały zarządu

2007.12.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2564/96/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie.Etap I od km 0+000 do km 22+600”oraz wydatkowania środków na realizację tej usługi.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,z późn. zm.1)), art.18 ust.1, art. 20 ust. 3 oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.2)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 2239/88/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej, wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600”, złożonej przez wykonawcę : „DIVINA POLONIA CONSULTING A. DANLYCZENKO I SPÓŁKA ” Sp. j.; ul. Prószkowska 27/28, 45 - 759 OPOLE, za cenę ( z VAT ) - 10 931, 20 zł. ( słownie zł.: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden 20/100 zł. ).

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 10.931,20 zł., na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 600, rozdziale 60013, § 4300 i pochodzących z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie wykonania Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600 ”,

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, oraz z 2007 Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.