Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2620/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozliczenia dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 24 ust. 4 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm2)) w związku z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 829/194/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zmienionej uchwałą Nr 1968/305/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2006 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przedłużenie w roku 2007 terminu dokonania odbioru zadań dotowanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 30 listopada na dzień 20 grudnia oraz terminu ostatecznego rozliczenia finansowego tych zadań z dnia 10 grudnia na dzień 20 grudnia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80 poz. 541.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.