Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2621/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie przeznaczenia środków na uregulowanie zobowiązań wynikających z uczestnictwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Targach Smak i Styl - Festiwal Sztuki Kulinarnej, które odbyły się w dniach 4 - 5 listopada 2006 r. w Warszawie wobec organizatorów targów.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 5.000 zł na uregulowanie zobowiązań wynikających z uczestnictwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Targach Smak i Styl - Festiwal Sztuki Kulinarnej, które odbyły się w dniach 4 - 5 listopada 2006 r. w Warszawie wobec organizatorów targów.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 010, rozdziale 01095, § 4260 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.