Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2622/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie w sprawie współorganizowania konferencji na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza, która odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1228/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie w sprawie współorganizowania konferencji na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza, która odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2007 r. w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.