Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2624/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie zorganizowania IV edycji „Konkursu - zbiórka makulatury” dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5, art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 164/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zorganizowanie IV edycji „Konkursu - zbiórka makulatury” dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem IV edycji „Konkursu - zbiórka makulatury” zwanym dalej „regulaminem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.

Regulamin oraz wyniki Konkursu, zostaną ogłoszone poprzez:
1) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl;
2) wywieszenie informacji w siedzibie organizatora Konkursu;
3) dostarczenie informacji do urzędów powiatów i gmin z terenu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Obsługę organizacyjną i techniczną Konkursu zapewnia Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 44 kB , Liczba pobrań: 129, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.