Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2640/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 31 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z 1999 r. Nr 67, poz. 755, z 2002 r. Nr 100, poz. 910 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1099) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ze składu Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu, powołanej uchwałą Nr 260/7/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu zmienionej uchwałą Nr 1010/44/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r. odwołuje się Panią Joannę Gasińską i Panią Marlenę Prasek, przedstawicieli samorządu słuchaczy.

§ 2.

Do składu Rady Programowej, o której mowa w § 1, powołuje się Panią: Ewelinę Tkaczyk i Panią Katarzynę Kowalczyk, przedstawicieli samorządu słuchaczy.

§ 3.

W uchwale Nr 260/7/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu zmienionej uchwałą Nr 1010/44/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r. załącznik otrzymuje nowe brzmienie odpowiadające załącznikowi do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 218, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.