Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2643/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji wieloletniego zadania „Budowa hali sportowej oraz auli wykładowej wraz z zapleczem dydaktycznym w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 686/32/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie realizacji wieloletniego zadania „Budowa hali sportowej oraz auli wykładowej wraz z zapleczem dydaktycznym w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 20.996,08 zł w roku 2007 na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, co stanowi 1,4% wartości wykonanych prac.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Środki finansowe na realizację zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 20.996,08 zł zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 801, rozdziale 80130, § 6050 i pochodzą z dochodów własnych.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Przasnyszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.