Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2644/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na działalność internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym w Czarni w okresie zimowej przerwy świątecznej, w dniach
24 grudnia 2007 r. – 2 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.1), w związku z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U z 2005 r. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na działalność internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Czarni w okresie zimowej przerwy świątecznej w dniach 24 grudnia 2007 r. – 2 stycznia 2008 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 797, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.