Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2645/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu powierzchni użytkowej w łączniku DE budynku Szpitala, przy ulicy Bursztynowej 2 w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) oraz załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia powierzchni użytkowej 77 m2 na parterze łącznika DE budynku Szpitala, przy ulicy Bursztynowej 2 w Warszawie.
2. Przetarg na wynajem pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzony zgodnie z § 6 ust. 1 – 8 i § 7 załącznika do uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu wynajmowaniu, użyczaniu majątku trwałego.
3. Powierzchnia użytkowa, o której mowa w ust. 1, zostanie wynajęta na prowadzenie baru.

§ 2.

Umowa najmu może zostać zawarta na okres 3 lat oraz powinna zawierać zapisy określone w § 6 załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie ul. Bursztynowa 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.