Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2647/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia z Akademią Medyczną w Warszawie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1), art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2), art. 389 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.3), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zawrzeć z Akademią Medyczną w Warszawie przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 6-06-07 jako działka ewidencyjna nr 51/1 o powierzchni 0,9079 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA4M/00317854/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. W umowie przedwstępnej, o której mowa w ust. 1, należy zamieścić:
1) zastrzeżenie, że sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana, jeżeli:
a) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie złożą skutecznych wniosków o nabycie tej nieruchomości,
b) Zarząd Województwa Mazowieckiego do dnia zawarcia umowy sprzedaży nie poweźmie wiadomości o toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub Województwo Mazowieckie,
c) Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmie uchwałę o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie.;
2) istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży, w tym:
a) ustalenie ceny sprzedaży w wysokości 8.537.876 zł,
b) postanowienie o rozłożeniu c

z up. Marszałka Województwa Stefan Kotlewski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206, Nr 169, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Ziany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96. poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 82, poz. 557.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.