Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2658/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.3)) oraz uchwały Nr 2137/84/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję Komisji Przetargowej wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z załącznikiem do uchwały, na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2007 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na poszczególne części zamówienia publicznego (zgodnie ze specyfikacją SF.WN/ZP/U-335 - 367/07 istotnych warunków zamówienia w trybie zapytania o cenę):
1) AUDIT CONSULD sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego, Warszawa, dla następujących ośmiu części: 6, 12, 13, 17, 19, 20, 27, 41 za łączną cenę 59.170 zł;
2) „SKONTO-FICADEX” Sp. z o.o. Biuro Audytorsko - Finansowe ul. Baśniowa 3, Warszawa, dla następujących trzech części: 1, 28, 39 za łączną cenę 20.496 zł;
3) POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE PTE PROFIT sp. z o.o., ul. Rakowiecka, Warszawa, dla następujących siedmiu części: 21, 31, 34, 35, 38, 40, 42 za łączną cenę 36.722 zł;
4) Biuro Biegłych Rewidentów „Doradca” sp. z o.o., ul. Noniewicza, Suwałki, dla następujących dwudziestu części: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 43 za łączną cenę 135.786 zł.

§ 2.

Do zawarcia umów dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2007 r. z firmami, o których mowa w § 1, upoważnia się właściwych kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153. poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz. 1540.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

Pliki do pobrania

Rozmiar 123 kB , Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.