Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2659/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z § 5 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Weryfikuje się projekty w planie finansowym dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Weryfikuje się projekty w planie finansowym dochodów własnych ze źródeł określonych w uchwale Nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późniejszymi zmianami) i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.