Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2664/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 4 pkt 3 i § 6 uchwały Nr 85/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 139, poz. 4594) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozkłada się na raty wierzytelność Województwa Mazowieckiego należną od Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Al. T. Dunina 1, 05-320 Mrozy, w kwocie 370.000 zł, z tytułu pożyczki krótkoterminowej.

§ 2.

Ustala się następujące terminy płatności rat:
1) 7.724 zł do 6 grudnia 2008 r. ;
2) 7.708 zł do 31 stycznia 2009 r.;
3) 7.708 zł do 29 lutego 2009 r.;
4) 7.708 zł do 31 marca 2009 r.;
5) 7.708 zł do 30 kwietnia 2009 r.;
6) 7.708 zł do 31 maja 2009 r.;
7) 7.708 zł do 30 czerwca 2009 r.;
8) 7.708 zł do 31 lipca 2009 r.;
9) 7.708 zł do 31 sierpnia 2009 r.;
10) 7.708 zł do 30 września 2009 r.;
11) 7.708 zł do 31 października 2009 r.;
12) 7.708 zł do 30 listopada 2009 r.;
13) 7.724 zł do 31 grudnia 2009 r. ;
14) 7.708 zł do 31 stycznia 2010 r.;
15) 7.708 zł do 28 lutego 2010 r.;
16) 7.708 zł do 31 marca 2010 r.;
17) 7.708 zł do 30 kwietnia 2010 r.;
18) 7.708 zł do 31 maja 2010 r.;
19) 7.708 zł do 30 czerwca 2010 r.;
20) 7.708 zł do 31 lipca 2010 r.;
21) 7.708 zł do 31 sierpnia 2010 r.;
22) 7.708 zł do 30 września 2010 r.;
23) 7.708 zł do 31 października 2010 r.;
24) 7.708 zł do 30 listopada 2010 r.;
25) 7.724 zł do 31 grudnia 2010 r. ;
26) 7.708 zł do 31 stycznia 2011 r.;
27) 7.708 zł do 28 lutego 2011 r.;
28) 7.708 zł do 31 marca 2011 r.;
29) 7.708 zł do 30 kwietnia 2011 r.;
30) 7.708 zł do 31 maja 2011 r.;

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.