Uchwały zarządu

2008.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2666/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 4 pkt 3 i § 6 uchwały Nr 85/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 139, poz. 4594) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odracza się termin płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, w łącznej kwocie 6.500.000 zł, z tytułu pożyczek krótkoterminowych.

§ 2.

Ustala się termin płatności wierzytelności, o której mowa w § 1, na dzień 6 grudnia 2008 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.