Uchwały zarządu

2008.01.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2682/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 59 pkt 8 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1270/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Do zakresu działania Departamentu Środowiska należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz monitorowanie jego wdrażania i realizacji;
2) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz monitorowanie i wdrażanie jego postanowień;
3) opiniowanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska oraz krajowego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami;
4) realizacja zadań w zakresie ochrony gleby i zagospodarowania odpadów, w tym prowadzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
5) opracowywanie analiz, studiów i programów dotyczących ochrony środowiska;
6) udział w analizowaniu i opracowywaniu projektów dotyczących ochrony środowiska zgłaszanych do współfinansowania ze środków krajowych i zagranicznych;
7) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
8) realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej;
9) realizacja zadań z zakresu łowiectwa;
10) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego;
11) prowadzenie spraw z zakresu ochro

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) W brzmieniu nadanym obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 1713/70/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz uchwały Nr 2384/92/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.