Uchwały zarządu

2008.01.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2683/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 1), w związku z § 3 uchwały Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu oraz § 4 uchwały Nr 841/37/07 z dnia 8 maja 2007 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania niektórych zadań Województwa Mazowieckiego do realizacji Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podstawę przekazania będą stanowić dokumenty PT.

§ 2.

Wykaz sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik.

§ 3.

Do podpisania dokumentów PT, o których mowa w § 1, upoważnia się Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.