Uchwały zarządu

2008.01.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2685/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Bojanowskiej z dnia 6 października 2007 r. wskazującej na nieprawidłowości działań podejmowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, związanych z realizacją umowy
Nr Z/2.14/III/3.4/2003/06/U/179/06 o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 Działania 3.4 – „Modernizacja i adaptacja budynku na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) w związku z § 42 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1270/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 2) oraz § 7 ust. 2 Zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 114/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi Pani Elżbiety Bojanowskiej, pełnomocnika firmy Zofia Bojanowska z dnia 6 października 2007 roku dotyczącej nieprawidłowości działań związanych z realizacją umowy Nr Z/2.14/III/3.4/2003/06/U/179/06 o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 Działania 3.4 – „Modernizacja i adaptacja budynku na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy” podejmowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu skarżącej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206, Nr 167, poz.. 1759 i 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) W brzmieniu nadanym obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 1713/70/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. oraz Nr 2384/92/07 z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.