Uchwały zarządu

2008.01.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2686/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się wnioskodawcom w ramach działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR, wymienionym w załączniku do uchwały, dotacji o przeznaczeniu i wysokości określonych w tym załączniku.
2. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2008 rok:
1) w wysokości 575.658.67 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 2678 i pochodzą z refundacji poniesionych wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i wsparcia pomostowego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
2) w wysokości 191.886.23 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 2679 i pochodzą z dotacji budżetu państwa na publiczny wkład krajowy w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i wsparcia pomostowego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
3) w wysokości 1.061.250.00 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 6238 i pochodzą z refundacji poniesionych wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR w zakresie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
4) w wysokości 353.750.00 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 6239 i pochodzą z dotacji budżetu państwa na publiczny wkład krajowy w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR w zakresie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2, zaplanowane zostały w projekcie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2008.
4. Szczegółowe zasady realizacji o

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.