Uchwały zarządu

2008.01.14

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2687/100/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego podziału kompetencji w procesie wrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w Województwie Mazowieckim zawartego w dniu 17 stycznia 2006 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Wojewodą Mazowieckim i Samorządem Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Stefana Kotlewskiego - Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.