Uchwały zarządu

2008.01.16

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2694/102/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych i zawarcia umów z gminami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1831/76/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych i zawarcia umów z gminami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zmienionej uchwałą Nr 2500/96/07 z dnia 4 grudnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 14.846.092 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w § 1.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) –w dziale 754, rozdziale 75412, § 2710 – kwota 3.108.918 zł oraz w § 6300 – kwota 11.737.174 zł.”;
2) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 157 kB , Liczba pobrań: 250, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.