Uchwały zarządu

2008.01.16

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2697/102/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr ON.BI.I.DOF.3011-18-3-32/07 zawartej w dniu 6 października 2007 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Płock w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Łaptaszyńskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru ds. Bezpieczeństwa i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce, w kwocie 80.000 zł, zostały ujęte w w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2007 r. - przyjętym uchwałą Nr 229/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 r. – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 38 kB , Liczba pobrań: 172, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.