Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2702/103/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2670/100/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zmienionej uchwałą Nr 2693/102/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Agnieszkę Tlagę, pracownika w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 27 grudnia 2007 r.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zobowiązuje się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Agnieszkę Tlagę, pracownika w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 27 grudnia 2007 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.