Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2703/103/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 300 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) oraz uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2669/100/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 300 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Upoważnia się Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka oraz Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego do objęcia, w imieniu Województwa Mazowieckiego, 300 nowych udziałów w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.