Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2715/104/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), w związku z art. 113 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o polityce społecznej, w związku z § 19 pkt 1 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z wyłączeniem Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji projekt nr KL/00001/07/7.1.3 Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w ramach Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2.

Kwota dofinansowania projektu łącznie na lata 2007 – 2008 wynosi 4.509.802 zł.

§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji projektu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zostały określone w załączniku do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 1865 kB , Liczba pobrań: 72, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.