Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2716/104/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan rzeczowo – finansowy na rok 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” na kwotę 858.349 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 Nr 126 poz.875 i Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 46 kB , Liczba pobrań: 194, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.