Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2717/102/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach: pana Andrzeja Kurpiewskiego i pana Krzysztofa Popielarskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie:
1) w sadzie pana Andrzeja Kurpiewskiego w kwocie: 13.122 zł - całość należnego odszkodowania,
2) w sadzie pana Krzysztofa Popielarskiego w kwocie: 36.651 zł - I rata należnego odszkodowania.
2. Wysokość odszkodowań, o których mowa w ust. 1, została określona na podstawie opinii szacunkowych z dnia 19 listopada 2007 r. wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego z Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego ,,SITR” (nr uprawnienia 3370).

§ 2.

Środki finansowe na wypłatę odszkodowań, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 010, rozdziale 01095, § 4590 i pochodzą z dotacji budżetu państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.