Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2718/104/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydatkowania środków na realizację zorganizowania cyklu szkoleń pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego przyjętym uchwałą Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 958/42/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie cyklu szkoleń pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1367/59/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydatkowania środków na realizację zorganizowania cyklu szkoleń pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych” na terenie Województwa Mazowieckiego, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 149.800 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854):
1) w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300 - kwota 99.800 zł, pochodząca z dochodów własnych,
2) w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300 - kwota 50.000 zł, pochodząca z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.