Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2719/104/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie inwestycji realizowanej w ramach umowy Nr 259/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. oraz zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1940) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na kontynuację w 2008 roku inwestycji realizowanej w ramach umowy Nr 259/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. dotyczącej przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie p.n. „Przystosowanie obiektu kulturalno - szkoleniowego „KAMIENICA TEATR” dla osób niepełnosprawnych”, pod warunkiem otrzymania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na 2008 r. według algorytmu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).
2. Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Aneksu do umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Załącznik do uchwały Nr 730/33/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1276/54/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., Nr 2025/80/07 z dnia 2 października 2007 r., Nr 2455/94/07 z dnia 27 listopada 2007 r

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 214, poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 oraz Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 oraz Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

Pliki do pobrania

Rozmiar 137 kB , Liczba pobrań: 420, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.