Uchwały zarządu

2008.01.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2723/104/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na realizację zadania „Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290), § 85 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) oraz „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006 – 2011” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 172/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006 – 2011” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej dotacji o przeznaczeniu i wysokościach określonych w załączniku do uchwały – ogółem 425.000 zł., w ramach zadania „Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych”.
2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających przyjętych Uchwałą Nr 229/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie planu wydatków niewygasających z upływem 2007 r. - w dziale 851 rozdziale 85111, w § 6220 i mogą być wydatkowane od dnia 1 stycznia 2008 r. Środki pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.
3. W związku z postanowieniami ust 1 i 2 zasady realizacji rozliczenia dotacji określone w umowach dotyczących dofinansowania zadań, o których mowa w załączniku do uchwały ulegają zmianom, które zostaną wprowadzone aneksami do tych umów.

§ 2.

Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członk

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 60 kB , Liczba pobrań: 158, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.