Uchwały zarządu

2003.07.15

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 486/48/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 lipca 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 223, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 491.056.413 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Antoni Pietkiewicz Wicemarszałek

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.