Uchwały zarządu

2003.09.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 639/57/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 510.061.536 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 117.688.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 88.395.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.621.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.006.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały,
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.870.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 538.390.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Decyzji Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych (1.200.000 zł),
2. Informacji Ministerstwa edukacji Narodowej i Sportu o przyznaniu Kolegium Nauczycielskiemu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przyjęcie grupy studentów i wykładowców z Kolegium z Jerozolimy” z programu „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (20.000 zł),
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003:

DOCHODY (+1.220.000 zł)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+1.200.000 zł)
Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+1.200.000 zł)
Na podstawie decyzji Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 221 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1.200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+20.000 zł)
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 20.000 zł)
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w § 222 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

WYDATKI (+1.220.000 zł)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+1.200.000 zł)
Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+1.20
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.