Uchwały zarządu

2003.09.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 640/57/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) i § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektorów podległych jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /0 zł./
Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne /0 zł./
Zmniejsza się plan wydatków Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego na materiały i wyposażenie o kwotę 10.000 zł. i przeznacza się kwotę 10.000 zł. na zakup usług pozostałych /środki pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/.

Dział 853 – Opieka społeczna /0 zł./
Rozdział 85332 – Wojewódzki urząd pracy /0 zł./
Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.343 zł., zwiększa się natomiast plan wydatków o kwotę 14.343 zł., w tym: na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.557 zł. i składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.786 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność /0 zł./
Zmniejsza się plan wydatków Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 170.000 zł., zwiększa się natomiast plan wydatków o kwotę 162.000 zł. na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz o kwotę 8.000 zł. na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.