Uchwały zarządu

2003.09.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 661/60/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806) i § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127, poz. 3111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:


WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /0 zł/
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych /0 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zakup energii o kwotę 6.626 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.626 zł, w tym na nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 768 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.482 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.376 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie /0 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 7.163 zł, w tym: materiały i wyposażenie o kwotę 1.000 zł, zakup energii o kwotę 1.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.163 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7.163 zł.
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność /0zł/
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł, w tym: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 28.500 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją ceremonii wręczenia „Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego” oraz „Nagród im. C.K. Norwida”, zakup usług pozostałych o kwotę 100.765 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją bieżących zadań z promocji i współpracy zagranicznej, a także różne opłaty i składki o
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.