Uchwały zarządu

2003.09.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 705/62/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 507.065.461 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 118.228.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 88.599.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.712.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.006.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały,
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.870.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 539.340.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Decyzji Nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania PL01.06.09.01-02-07 Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Mazowieckim (19.000 zł),
2. Decyzji Nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania Umowa Bliźniacza PL2000/IB/OT/02 Fr, „Wzmocnienie Administracji Polityki Regionalnej” Phare Rozwój Zdolności Instytucjonalnych (58.917 zł),
3. Decyzji Nr 170 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych (240.000 zł),
4. Decyzji Nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (300.000 zł),
5. Decyzji Nr 174 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów programu „Obchody Roku Polskiego w Szwecji-2003” (126.000 zł).
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003:


DOCHODY (+743.917 zł)

Dział 750 Administracja publiczna (+184.917 zł)
Rozdział 75018 – Urzędy marszałk
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.